YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Jokelan Tiilitehdasperinne ry ja sen kotipaikka on Tuusula.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Tuusulan kunnan Jokelan taajaman teollisuus­perinnettä sekä edistää entisen Jokelan Tiilitehtaan rakennusten ja piha-alueiden kunnostamista ja säilyttämistä niiden kulttuurihistoriallista arvoa vastaavassa asussa. Yhdistys pyrkii myös yhteistyössä alueen omistajien kanssa saamaan tiilitehtaan entiset tuotanto- ja asuinrakennukset soveltuvin osin julkisiksi näyttely- ja monitoi­mitiloiksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys kerää ja säilyttää Jokelan teollisuusperinne­tietoa, järjestää toimintapäiviä ja talkoita Jokelan Tiilitehtaan rakennusten ja piha-alueiden kunnostamiseksi ja elävöittämiseksi, järjestää yleisölle maksuttomia avoi­mien ovien päiviä tehtaan rakennuksiin tutustumiseksi, harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestää valistustilaisuuksia sekä laatii tiedotteita ja lehtiartik­keleita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii jäseniä, joilta peritään vuotuinen jäsen­maksu, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukai­sen luvan hankittuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa järjestä­miensä tilaisuuksien yhteydessä kahvilamyyntiä ja toimintansa tukemiseen tarkoi­tettujen Jokelan teollisuusperintöön liittyvien muistoesineiden myyntiä.


3. Yhdistyksellä voi olla jäseninään sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa mer­kittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen­maksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne vel­vollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäseniltä perittävän maksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista sekä neljä varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi ja varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain puo­let on erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan mukaan ja sen jälkeen vuoroittain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muiden yhdistysten jäsenten joukosta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimi­henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kuitenkin kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näillä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosiko­kousta.


10. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana maalis- tai huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen ääni­oikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjalli­sesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaa­timus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai hallituksen päättämässä paikkakun­nan lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.


11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • 1. kokouksen avaus
  • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar­kastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • 4. hyväksytään työjärjestys
  • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön­tämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen­maksun suuruus
  • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies
  • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous­kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään Jokelan paikallishistorian vaalimisen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.